کاش بند بیاید این برف لعنتی!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همین.

/ 3 نظر / 17 بازدید
متین

این یعنی کلی حرف نگفته.

شیخ پشم الدین

حضرتعالی که خود نیک می دانید این رسم روزگار است که اگر این برف لعنتی بند بیاید, حکما یک چیز لعنتی تر دیگر آوار می شود شازده شاهرخ خان! علی ایحال جای شکرش برایتان باقی باشد که بر سر شما و دنیایتان برف می بارد, از نوع لعنتی اش البته! بر سر ما که...