درختان تنک آن ترف کوچه. (ت ط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رادیو مسل هر روز سبه(صبح) اخبار جنگ های دنیا را شلیک می کند به کله ام. و من مسل هر روز سبه با دو سه تا گلوله مخات مغز و خونم می پاشد روی دیوار. جان و هال تمیز کردن ندارم. سال هاست که ندارم و سال هاست که روی در و دیوار زندگی ام خون روی خون ماسیده و خشک شده. باز مسل هر روز سبه می روم پنجره اتاق را باز می کنم تا نفسی تازه کنم. پسـرکی را می بینم که آن طرف کوچه پشت درخت تنکی پنهان شده و می شاشد به کره زمین!

 

همین.

/ 2 نظر / 24 بازدید
همین

دامبول و دیمبول شبکه های ماهواره را گوش بده. حقیقت را ولش.

جابر

ها ایول. به کره زمین شاشیدن را عشق است